Ключова компетентност 5: Умение за учене

Обучение: Обучение на обучаващи

 

Обучението цели да запознае участниците с характеристиките на процеса на обучение и да им предложи насоки за систематизиран подход към отделните етапи - планиране, подготовка, провеждане и оценка на резултатите от обучението, чрез:

 • умение за учене Осъзнаване на ползите от обучение в работата
 • програма аз мога Разбиране за ролята на обучаващия
 • процес на обучение Развитие на системен поглед и подход към процеса на обучение
 • разработване и провеждане на практическо обучение Упражняване и затвърждаване на базисни умения за разработване и провеждане на практическо обучение

Форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна.

Хорариум – 32 учебна часа;
Програма на обучението

 • тренинг на персонала Значение на ефективното обучение. / Що е тренинг на персонала
 • обучение на възрастни Основни понятия в обучението на възрастни
 • техники на обучение Умение и техники за обучение
 • въвличане в обучение Техники за въвличане на участниците в обучението.
 • организиране на обучение Организиране на бучението
 • учебни занятия Провеждане на сесиите
 • оценяване на обучението Оценка на обучението

Методи на обучението

 • аз мога Лекционен курс
 • обучение по аз мога Дискусионни въпроси
 • работа в група Практически задания и работа в групи
 • тренинг Симулации

.