Ключова компетентност 7: Инициативност и предприемачество

Обучение: Предприемачество

 

Основната цел на обучението по предприемачество е обучаемите да получат основни познания и умения в предприемаческата дейност – най-вече при изготвянето на бизнес план за стартиране на бизнес и ефективно управление на малки и средни фирми, известни в публичното пространство като „Малкия бизнес”.

 

Форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна.

Хорариум – 34 учебна часа;
В края на обучението курсистите ще придобият - знания за:

  • предприемачество аз мога основополагащи и практически ориентирани принципи и подходи за явленията и процесите, характерни за бизнеса и обществото;

  • аз мога повече достиженията в предприемаческата практика в развитите страни, на първо място европейските, и възможностите за трансфер на „ноу-хау” и добра практика в българските условия;

  • развитие на предприемачеството потенциала и възможностите за развитие на предприемачеството, действащите регулации, предпоставките за стартиране, управление и развитие на успешен (собствен) бизнес;

  • планиране на проект ролята и задълженията на ръководителя на проекта, методи за планиране и изпълнение на проекти, както и техники за бюджетиране и оценка на риска.

 • успешен екип Фактори допринасящи за успеха на екипа

умения за:

  • аз мога анализ и оценка на процесите и явленията в икономиката; анализ на възможностите за бизнес и открояване на печелившата бизнес идея;

  • анализ и оценка на пазара и конкурентите анализ и оценка на пазара и конкурентите и идентифицирането и развитието на собствени конкурентни предимства;

  • компетенции развитието на собствени предприемачески и управленски компетенции за успешно формиране, мотивация и лидерство на екипи за достигане на набелязани бизнес цели; организационно-структурни анализи и промени;

  • подготовка аз мога изготвянето на бизнес планове за стартиране на нов (собствен) бизнес и основни умения за последващото му ефективно управление и успешно развитие, включително изготвянето на проекти;

 •  формирането и развитието на предприемачески мрежи със съответните “стейкхолдери” (държавни и обществени поддържащи организации, клиенти, доставчици, банки, обучители, консултантски институции и др.), включително.

Програма на обучението“

  •  Понятие за малка/средна фирма. Икономическа същност и роля на малките/средни фирми в пазарната икономика;

  •  Обща характеристика на понятието „предприемач”;

  •   Приносът на предприемачеството в икономическото развитие;

  •  Предприемачески подходи и иновации;

  •  Генериране на предприемачески бизнес идеи;

  •  Съдържание на предприемаческия процес – от бизнес идеята до стартиране на реален бизнес;

  •  Основни елементи на предприемаческия бизнес план;

  •  Кредитиране на предприемаческите инициативи. Видове кредити;

 •  Управление на проекти;

Методи на водене на курса:

  •  Лекционен курс;

  •  Дискусионни въпроси;

  •  Практически задания и работа в групи;

 •  Презентация;

.