Ключова компетентност 5: Умение за учене

Обучение: Умение за работа в екип

 

Основната цел на обучението е изграждане на разбирането за взаимозависимост и взаимозаменяемост на членовете на всеки екип и развитието на сътрудничество, добра комуникация и координация на съвместните усилия.

 

Форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна.

Хорариум – 30 учебна часа;

 

Обучението цели моделирането на конструктивно групово поведение, водещо до постигане на общите цели.
Програма на обучението

  • работа в екип по аз мога Взаимно опознаване и изграждане на доверие между членовете на екипа. Екип и група. Характеристики на екипа

  • програма аз мога Ценността на екипното взаимодействие

  • роли в екип Ясно и оптимално разпределение на ролите в екипа. Роли в екипа – допринасящи и пречещи на ефективната работа

  • планиране на работа в екип Планира на работа в екип

 • аз мога Фактори допринасящи за успеха на екипа

Методи на обучението

 •  Лекции
 •  Интерактивни занимания
 •  Игри
 •  Практически задачи и анализи
 •  Обратна връзка
В края на обучението курсистите ще придобият знания и умения за работа в екип и ще:
 •  Правят разлика между екип и група и определят какво прави екипа специфичен
 •   Разбират необходимостта от интернализиране на мисията, целите и ценностите на екипа
 •   Утвърждават принципи за съвместна работа и стимулиране на отговорността
 •   Упражняват и затвърждават основни умения за работа в екип
 •  Утвърждават принципи за съвместна работа и стимулиране на отговорността
 •  Работят координирано и ефективно; • Решават проблемите в екипа

.