Ключова компетентност 1: ОБЩУВАНЕ НА РОДЕН ЕЗИК

Обучение: Умения за презентиране

 

Форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна.

Хорариум – 18 часа;

 

Обучението цели да представи на участниците цялостен подход за постигане на успех на една презентация – от подготовката до успешното й изнасяне.

 
Програма на обучението:

  • програма аз мога, агенция по заетоста Основи на междуличностното и бизнес общуване.

  • умение да презентираш Подготовка на презентацията.

  • структура на презентацията Структура на презентацията. AIDA

  • поведение при презентиране Поведението при презентиране. Позата.

  • техники и начини на говорене при презентиране Техники на говорене.

  • презентационна техника Визуални помощни средства.

 • изводи от презентиране Изводи и оценки след презентацията.

 

Методи на водене на курса:

 

Използват се разнообразни интерактивни методи: практически задачи, дискусии, анализи, игри.

 

Практическите упражнения и ситуации осигуряват постоянно взаимодействие между участниците и предлагат възможност за прилагане на различни практически умения в учебна среда. По време на обучението участниците ще имат възможност да изнесат кратки презентации за упражнение и приложение на наученото.

 

 

При провеждането на обучението набляга се върху развитието и усъвършенстването на знанията и уменията на участниците, чрез тяхното непрекъснато активно участие в цялото обучение.

В края на обучението курсистите ще научат:

  • начини на комуникация Какво е човешката комуникация;

  • вербална комуникация Какво е вербалната и невербална комуникация;

  • обучение и подготовка за презентиране Как да подготвят и структурират ефективни презентации, отговарящи на потребностите на различни групи потребители;

  • обучение и подготовка Как да изнасят убедителни и запомнящи се презентации, както при предварително подготвени, така и в импровизирани ситуации;

  • говорене пред хора Как да преодолеят притеснението си преди презентация; техники за редуциране на стреса;

 • говорене и презентиране Как да привлекът и да задържат вниманието на аудиторията;
 • говорене пред аудитория Как да задават ефективно въпроси и да отговарят на трудни въпроси;
 • презентиране Как да подберат и структурират подходящите материали и визуални средства за да достига съобщението им до публиката по най-убедителния начин;

.